Gallery - Portrait
Vitaly Grafov. Olya.
Olya.
Olya. 2008, canvas, oil, 60х80. Private collection